Ring and Old Parish, Co. Waterford
Siopa

Nótaí na Gaeltachta 29.02.2016

Craobh na Gaeltachta - Chomhaltas Ceoltóirí Éireann

NÍ BHEIDH seisiún míosúil Feabhra de chuid Chraobh Ghaeltacht na nDéise, Comhaltas Ceoltóirí Éireann ag dul ar aghaidh an deireadh seachtaine beag seo, de bharr go bhfuil Tionól Niocláis Tóibín ar siúl sa Rinn. Beidh seisiún Mhárta de chuid na Craoibhe ar siúl ar an gCÉAD Domhnach, an 6 Márta in Halla Cholmáin sa Sean Phobal. Beidh an seisiún seo ar siúl seachtain níos luaithe de bharr go bhfuil Seisiún an Chontae de chuid Chomhaltas ar siúl ar an Domhnach, 13 Márta in Óstán na Páirce i nDún Garbhán ar a 3.00i.n. agus beimid ag súil páirt a ghlacadh ansan chun seans a thabhairt dos na páistí seinnt le baill na gCraobhacha eile sa chontae. Má tá a thuilleadh eolais uait, is féidir teagmháil a dhéanamh le Rúnaí Chraobh Ghaeltacht na nDéise CCÉ, Yvonne Uí Chadhain ar (087) 4101718.

This months meetup of the Gaeltacht na nDéise branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann WILL NOT take place because Tionól Niocláis Tóibín will be held instead. The March session will take place on the first Sunday of the month, the 6th or March in Halla Cholmáin in An Sean Phobal. The march session will be a month early due to the county session of Comhaltas taking place in the Park Hotel in Dungarvan at 3pm on the 13th of March. Further information: Yvonne Uí Chadhain (087) 4101718

 

Steip na nDéise

Beidh ranganna rince ar an Sean Nós ar ais i nGaeltacht na nDéise Dé hAoine an 4ú Márta. Beidh rang do dhaoine fásta ar siúl i Halla Pobail na Rinne ag 11.20. Is é an aidhm atá ag an scéim seo ná ceardlann rince ar an sean-nós a chur ar fáil do dhaoine óga sa cheantar thar tréimhse sé mhí. Is é an rinceoir sean nós, Seosamh Ó Neachtain as An Spidéal i gConamara an té atá ag múineadh na ranganna. Táimid fíor buíoch don Chomhairle Ealaín as an deontas atá curtha ar fáil acu chun scéim rinceoir cónaitheach a chur ar bun.

 

The next class in Sean Nós dancing will take place on Friday 4th March. A class for adults will take place in Halla Phobail na Rinne at 11:20am. The purpose of the scheme is to provide workshops in Sean Nós dancing through Irish to children in the area over a period of six months. Sean Nós dancer Seosamh Ó Neachtain from An Spidéal in Co. Galway is the teacher for the classes. We are very grateful to from the Arts Council for the support they have provided for the dancer in residence scheme.

 

An Ghaeltacht CLG - Treallamh dara láimhe.

Tá An Ghaeltacht ag lorg treallamh CLG dara láimhe atá agat sa mbaile! Camáin, clogaid, buataisí, láimhíní &rl. Is féidir linn an treallamh seo a úsáid sna scoileanna agus bheadh sé thar a bheith úsáideach. Labhair le coach do pháiste má tá aon rud agat, nó cuir freagra ar an ríomhphost seo. Is féidir treallamh a fhágaint leis na coaches ag Halla Pobail Na Rinne aon oíche Aoine.

An Ghaeltacht CLG are looking for any used GAA equipment you have at home! Hurleys, helmets, boots, gloves etc. We could restore and use this equipment in the schools and it could prove very useful. Please speak with your child’s coach if you have anything, or send a reply to this email. Equipment can be left with the coaches at the Friday night sessions in Halla Pobaile na Rinne.

 

Cuibhrinn sa Sean Phobal

Tá Coiste Cuibhrinn na nDéise ag lorg treallamh gharraíodóireachta dara láimhe. Má tá aon treallamh agat nach bhfuil uait a thuilleadh, tabhair go dtí na cuibhrinn sa Sean Phobal é. Potaí, tráidire síolta agus síolta go háirithe. Tuilleadh eolais: 087 0569907.

The Allotments Committee in An Sean Phobal are seeking donations of any unwanted gardening equipment. Including pots of any size/seed-trays/seed's etc. To be brought to the allotments. Further information: 087 0569907.

 

Gradam Gnó na nDéise

Tá Gradam Gnó na nDéise ar ais! Tar éis bhearna chúpla bliain, tá áthas ar Comhlucht Forbartha na nDéise agus Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a fhógairt go bhfuil an scéim Gradam Gnó na nDéise ath-bhunaithe don mbliain 2016. Tugann an scéim seo aitheantas dóibh siúd a dhéanann iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn mar chuid dá ngnó. Is féidir an Ghaeilge a úsáid in go leor slite sa ghnó. Is féidir í a úsáid ar chomharthaí, ar pháipéarachas, ar bhróisiúir, ar bhiachlár agus trí sheirbhís i nGaeilge a chur ar fáil. Scéim níos leithne atá i nGradam Gnó na nDéise 2016, sa mhéid is go bhfuil cathair agus contae iomlán Phort Láirge san áireamh anois agus tacaíocht á fháil ó Ghlór na nGael, an t-eagraíocht náisiúnta a oibríonn ar son fhorbairt na Gaeilge i gcúrsaí Pobail, Gnó Teaghlaigh. Bronnfar duaiseanna de luach na mílte euro ar bhuaiteoirí i gceithre chatagóir éagsúla mí Bealtaine na bliana seo. Táimid go mór faoi chomaoin ár n-urraitheoirí ar fad, atá ag tacú linn sa tionscadal seo le hurraíocht de luach €2,000 in iomlán. I gcomhair Tuilleadh eolais, is féidir teacht i dteagmháil liom ag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nó cuir glaoch ar 058 46664.

Gradam Gnó na nDéise is back! After a couple of years’ hiatus, Comhlucht Forbartha na nDéise and Waterford City & County Council are delighted to announce that the Irish inBusiness Awards scheme (Gradam Gnó na nDéise) is back for 2016. This scheme recognises those who take steps to develop the Irish language as part of their business. Irish can be used in signage, stationary, brochures, menus and through the provision of services in Irish. You don’t need to have Irish to use Irish as part of your business! Gradam Gnó na nDéise 2016 has been expanded to include businesses in Waterford city and county, and Glór na nGael, one of six national lead Irish language organisations, with responsibility for the promotion of Irish in the Family, in Business and Enterprise and in Community Development, has also come on board to support the scheme. Prizes worth thousands of euro in total will be presented to winners in four different categories in May 2016. We are indebted to all our sponsors who have kindly come on board to support this initiative with sponsorship worth €2,000 in total. For further information, contact me at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call on 058 46664.

 

Coirm Gael Linn

Bhí daltaí Scoil na Leanaí, an Rinn ar stáitse ag féile Coirm Gael Linn in amharclann Clasach, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath an Céadaoin seo chaite. Ag an bhféile, bhí 400 aisteoirí, ceoltóirí agus damhsóirí óga. Agus é ag tréaslú leis na rannpháirtithe ar fad, dúirt Seán Ó Ceallaigh, Bainisteoir Scéimeanna Náisiúnta Gael Linn: “Tá áit lárnach ag Coirm Gael Linn ar an bhféilire bunscoile ó 2002 i leith, agus beidh naoi gcinn de fhéilte ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre roimh dheireadh mhí an Mhárta ina mbeidh os cionn 3,500 scoláire páirteach”. Choinnigh sé air: “Trí ócáidí taitneamhacha, spraíúla a chur ar fáil, tá súil againn i nGael Linn spéis na bpáistí seo sa Ghaeilge a neartú agus deis a thabhairt dóibh í a chleachtadh lasmuigh den seomra ranga”. I measc na nduaiseoirí ag an bhféile, bhí scoláirí Scoil na Leanaí. Ghnóthaigh na haisteoirí óga dhá ghradam dá seó ‘An Uacht’, an chéad cheann don léiriú ina iomláine an dara ceann don cheol. Comhghairdeas ó chroí leo.

Students from Scoil na Leanaí in An Rinn took to the stage at Coirm Gael Linn in Clontarf, Dublin last Wednesday. At the festival, 400 young actors, musicians and dancers. Congratulating the participants, Seán Ó Ceallaigh, the National Schemes Manager with Gael Linn said: Coirm Gael Linn has a central place on the primary school calendar since 2002 and there will be nine festivals throughout the country up to the end of March, in which over 3,500 students will participate. Amongst the prize winners at the festival, the pupils of Scoil na Leanaí took two prizes, one for their performance of ‘An Uacht’, and the other for the music used in their display. We would like to congratulate them on their success.  

 

Coiste Lourdes - An Rinn & An Sean Phobal

Má tá duine tinn sa pharóiste ar d’aithine ar mhaith leo dul ar Oilithreacht Phort Láirge agus an Leasa Mhóir go Lourdes i Mí an Mheithimh, tar i dteagmháil le hAthair Ó Ceallaigh, Siobhán De Faoite 058 46191 nó Seosaimhthín Uí Mhuiríosa 058 46262.

If you know of any sick person in our Parish who would like to travel with the Waterford & Lismore Diocesan Pilgrimage to Lourdes in June, 2016, please give your name to one of the following - Fr. Conor Kelly, P.P., Siobhán De Faoite 058 46191 or Seosaimhthín Uí Mhuiríosa 058 46262.

 

Tráth na gCeist Boird ar mhaithe le Trócaire

Beidh Tráth na gCeist Boird i dTigh Tábhaire An Marine Bar ar an Aoine, 4ú Márta, ag tosnú ag 9.00 i.n. ar mhaithe le Trócaire agus a chuid oibre le himircigh, dídeanaithe agus daoine i gcruachás ar fud an domhain. Raghaidh an t-airgead go léir chuig Trócaire. Costas €40 an bord do cheathrar, scoláirí €20. Oíche mhaith a dhéanfaidh maitheas! Tar agus tacaigh linn, led' thoil. Muna féidir leat bheith linn agus fonn ort sintiús a thabhairt, labhair leis an tAth. Ó Ceallaigh, 058 46125 nó Tony Tobin 087 3471139.

A Table Quiz will take place in the Marine Bar on Friday, 4th March, beginning at 9.00 p.m. in support of Trócaire and its work with migrants, refugees and people in need throughout the world. All proceeds will go directly to Trócaire. Cost:€40 per team of 4. Students - €20. A great evening for a great cause! Please come and give us your support. If you are unable to attend and wish to make a donation please contact an tAth. Ó Ceallaigh 058 46125 or Tony Tobin 087 3471139.

 

Maidin Oscailte i Lios na Sióg

Beidh maidin oscailte i Naíonra an tSean Phobail, Lios na Sióg ar an Satharn, 12 Márta ó 10 -12 ar maidin. Deis iontach é seo do dhaoine an ais iontach a fheiceáil. Tá clárú don bhliain seo chughain oscailte anois. Tuilleadh eolais ar 058 46622.

An Open Morning will be held in Naíonra an tSean Phobail, Lios na Sióg on Saturday, 12th March from 10.00 a.m. to 12 noon. This is a great opportunity to see the facilities and service provided at the Naíonra. Registration for the coming year is open now. The ECCE Grant is available which allows two years of free early education in the Naíonra. Fuirther information at 058 46622.

 

Cumann Staire agus Oidhreachta Ghaeltacht na nDéise

Beidh Éirí na Gealaí le Aisteoirí an tSean Phobail agus An Scannán, Mise Éire léirithe ag Déise Daycare, Mitchell Street, Dún Garbhán, Sathairn 5 Márta ag 7.30i.n. Cead Isteach €10. Tuilleadh eolais agus ticéid ar fáil ag 087 6592573 nó 087 2664022

Éirí na Gealaí with Aisteoirí an tSean Phobail and the film, Mise Éire will be on display in Déise Daycare centre, Mitchell Street, Dungarvan on Saturday 5th March at 7:30pm. Entry: €10. Tickets available from 0876592573 or 0872664022

 

Comóradh 1916

Tá clár imeachtaí leagtha amach anseo i nGaeltacht na nDéise le haghaigh comóradh 1916. Tháinig Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise agus an Comhlucht Forbartha le chéile, le cabhair ó daoine deonacha eile chun Meitheal Oibre a bhunú sa cheantar chun imeachtaí don comóradh a eagrú. Paráid ar Lá le Phádraig. Beidh buíon ag glacadh páirt sa paráid i nDún Garbháin Lá le Phádraig, iad feistithe mar Óglaigh ó aimsir an Éirí Amach. Tá comórtas litríochta ar siúl i láthair na huaire do dhaoine óga. Tá an comórtas oscailte do na scoileanna áitiúla anseo i nGaeltacht na nDéise agus do Ghaelscoileanna ar fud Port Láirge. Tá fáilte roimh daltaí scoile aiste nó píosa filíochta a chumadh ar téama 1916 agus beidh duais bronnta ar na scoileanna atá páirteach agus ar na ndaltaí is fearr. Beidh leac nua i gcuimhne beirt fir ón cheantar seo a throid san Éirí Amach i mBaile Átha Cliath nochtaithe thíos i gCeann Heilbhic, in aice le Leac na bhFíníní Dé Domhnach an 17ú Aibreáin 2016. Beidh aifreann ar siúl sa Sean Phobal níos déanaí i mbliana mar chuid den clár agus beidh ceolchoirm anseo sna Déise níos déanaí sa bhliain chomh maith. Beidh na sonraí fógartha ar ball.

A Program of events has been set out for the 1916 commemoration here in the Waterford Gaeltacht. Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise and Comhlucht Forbartha na nDéise, together with some other interested parties have set up a Meitheal Oibre to organise events for the commemoration. St Patricks day Parade: A troop from the Waterford Gaeltacht, dressed as volunteers from the time of the Rising will take part in the parade in Dungarvan on St Patricks Day. Schools Literature Competition, the competition is open to local schools in the Waterford and a number of Gaelscoils in Waterford are also taking part. Pupils from the schools will be able to write an essay or poetry on the theme of 1916 and prizes will be presented to participating schools and the best entrants. A new plaque in memory of two local men who fought in the rising in Dublin will be unveiled beside Leac na bhFíníní in Heilbhic Head on Sunday 17th April. A mass will be celebrated in An Sean Phobal later this year as part of the program of events and a concert will be held in the area later on in the year as will. Details will be announced in the coming weeks.

 

Bailiúcháin do Dhaoine gan Dídean

Tá bailiúcháin do dhaoine gan dídean i bPort Láirge ar siúl sa Rinn i láthair na huaire. Iarrtar ar an bpobal tacaíocht a thabhairt don bhailiúcháin tríd ábhar a dheonú. Is é an ábhar atá uathu ná 1) Bia: ábhar nár gá cócaireacht a dhéanamh orthu, barra bricfeasta, mála criospaí, brioscaí, seacláid agus ábhar tirim eile, málaí tae nó pota caifé, Pot Noodles srl agus fleasc. 2) Éadaí: Stocaí, Brístí, hataí, lámhainní, scairf, geansaí srl. Is féidir an t-ábhar a thabhairt isteach go dtí Halla Pobail na Rinne, beidh bosca ag an Iarscoil, gach tráthnóna, Luan go hAoine. Más maith leat tuilleadh eolais, is féidir teagmháil a dhéanamh le Orla ag 087 6346022.

A collection for homeless people in Waterford is underway in An Rinn at present. You can support the collection by donating 1) Food: things that don’t need to be cooked, such as breakfast bars, crisps, biscuits, chocolate and other dry goods, tea bags and pots of coffee etc. 2) Clothes: Socks, pants, hats, gloves, scarves, jumpers etc. The materials can be brought to Ionad Pobail na Rinne, there will be a box at the Iarscoil each evening, Monday to Friday. For further information, call Orla on 087 6346022.

Spraoi

Beidh Spraoi ag teacht le chéile gach Aoine sa Halla ó 10 r.n. - 12 i.n. Carn spraoi agus spórt do thuismitheoirí agus páistí a bhíonn ann. Fáilte roimh cách! Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag 087 7479428.

Spraoi, Parent and Toddler group will meet every Friday in the Halla from 10am -12pm. Plenty of fun activities for all! Tel 087 7479428.

 

Glór Teaghlaigh Dhún Garbhán

Beidh grúpa dátheangach do thuismitheoirí agus leanaí ar siúl ag Ghlór na nGael gach Céadaoin san Ionad Pobail & Óige i nDún Garbhán ó 10.30 r.n. go dtí 12 i.n.. Deis do theaghlaigh Gaeilge teacht lena chéile agus naisc a chothú agus a láidriú. Deis do theaghlaigh nach bhfuil Gaeilge in úsáid acu faoi láthair í a fhoghlaim is a úsáid i slí nádúrtha i suíomh compordach agus tacúil. Tuilleadh eolais ar fáil ó Cabríní de Barra 058 24642 / 083 4455914. Fáilte roimh chách.

A bilingual parent ant toddler group will meet each Wednesday in the Glór na nGael Community and Youth centre in Dungarvan from 10:30am to 12pm. This is an opportunity for families with Irish to get together and develop their connections with each other. It is also an opportunity for families without Irish to learn and use Irish in a comfortable and natural setting. Further information available from Cabríní de Barra 058 24642 / 083 4455914. Bígí Linn!

 

Seirbhís Dochtúra

Bíonn an Dr Gráinne Ní Fhoghlú ag feidhmiú ó Ionad Pobail na Rinne gach Máirt agus Déardaoin ó 9r.n. – 11r.n. ar maidin.

Dr Gráinne Ní Fhoghlú is available in the Health Centre in Ionad Pobail na Rinne on Tuesday and Thursday mornings from 9am – 11am.

 

Cumann Naomh Uinseann de Pól / SVP

Má theastaíonn ó éinne teagmháil a dhéanamh le Cumann Naomh Uinseann de Pól sa cheantar, is féidir teacht orthu ag (058) 46125 nó 085-1422902.

The contact numbers for the An Rinn / An tSean Phobail branch of St Vincent de Paul are (058) 46125 or 085-1422902.

 

Meáin shóisialta / teagmháil / contact

Is féidir an nuacht is déanaí agus eolas faoi imeachtaí a bheidh ar siúl sa Rinn agus sa Seanphobal a fháil ar an leathanach Facebook atá ag an gComhlucht Forbartha agus táimid ar fáil ar twitter anois chomh maith – @cfdeise. If anybody has events / news to be included in Nótaí na Gaeltachta, send them to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 058-46664.

Nuacht /

News

An nuacht is déanaí ó Ghaeltacht na nDéise le fáil anseo.

The latest news and upcoming events from Gaeltacht area.

Maidir Linn

About

Tá mar sprioc ag an gComhlucht Forbartha buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise maraon le seirbhísí den scoth a bheith ar fáil.

The aim of the Comhlucht is to promote the Irish language and to improve community facilities.

Cuairteoirí

Visitor Information

Is fiú go mór turas a thabhairt ar Ghaeltacht na nDéise. Cuirfear fáilte mhór romhat go dtí ceann de na háiteanna is áille in Éirinn.

All the information your require for your visit to the Waterford Gaeltacht.

Suíomh

Location

Tá Gaeltacht na nDéise suite in oir-dheisceart na tíre, cúig mhíle ó Dhún Garbhán.

The Waterford Gaeltacht is situated 5 miles from the town of Dungarvan in the south east of Ireland.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Ionad Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Phone: 058 46664
Email: cfdeise@gmail.com